Azimech fikirlerinize değer veriyor. Fikirlerinizi gönderin, birlikte projelendirelim!

1/3Kişisel Bilgileriniz

Erkek Kadın

2/3Fikir

3/3Kullanım Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme; “23 Nisan Mah. 257. Sok. No:3/1 Nilüfer/Bursa” adresinde mukim Azimech Bilişim ve Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (kısaca “Azimech”) ile www.azimechcom.azurewebsites.net/FikrimVar sitesine başvuru yapan Kullanıcı (kısaca ”Kullanıcı”) arasında akdedilmiş olup, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye elektronik olarak onay vermesi ile yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.
Azimech ve Kullanıcı; bundan böyle münferiden “Taraf” ve birlikte “ Taraflar” olarak anılacaktır.

 2. TANIMLAR

​​​​​​​2.1. Başvuru: Kullanıcı’nın “Fikrim Var! Başvuru Formu”nu doldurarak, projesinin değerlendirilmesi için elektronik ortamdan Azimech’e yapmış olduğu başvuruyu ifade eder.

​​​​​​​2.2. Başvuru Formu: Kullanıcı tarafından elektronik ortamdan gönderilen ve Kullanıcı’nın Azimech tarafından belirtilen konular dahilinde fikir ve projelerini içeren formu ifade eder.​​​​​​​

2.3. Bilgi: İşbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler", "Gizli Bilgiler" ve "Kamuya Açık Bilgiler"i kapsayan bilgilerin tümüne verilen ismi ifade eder.

​​​​​​​2.4. Gizli Bilgi: Kamuya daha önce açıklanmamış ve Kullanıcı’nın "Sözleşme" gereğince Azimech’e açıklayacağı; hukuken üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğu tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgileri ifade eder.
 
2.5. Kamuya Açık Bilgiler: Kullanıcı’nın kullanımı ve ifşası konusunda üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olmadığı veya herhangi bir şekilde Kullanıcı’nın rızasıyla veya rızası hilafına veya daha önce Kullanıcı dışında başkaları tarafından bilinen ve/veya bu kişiler tarafından Kullanıcı dışındaki kişilere açıklanmış veya üretilmiş her türlü bilgi ve bilgiyi içeren her türlü yazılım, fikir ya da kavram, veri, örnek, araştırma stratejisi, ürün planlaması, ürünler, hizmetler, icatlar, patent de dahil tüm fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil bilginin her türlü formunu ifade eder.

2.6. Kullanıcı: Başvuru formunu doldurup çevrimiçi ortamdan kendi adına Azimech’e gönderen ve işbu Sözleşme'ye elektronik olarak onay vererek işbu Sözleşme'nin tarafı olan kişiyi ifade eder.
 
2.7. Proje: Kurumsal ya da bireysel kullancıların dijitalleşme yolunda hayatlarını kolaylaştıran teknolojik fikirlerdir. Nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, kurumsal kaynak planlaması (ERP), mobil veya web tabanlı,  fark yaratacak, inovatif fikirleri içerebilir.
 
2.8. Site: www.azimechcom.azurewebsites.net/FikrimVar adresinden erişimi mümkün olan internet sitesini ifade eder.

3.KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
3.1.Kullanıcı, Azimech tarafından belirtilen nitelikleri haiz ve özgün, yenilikçi, ticarileştirme imkanı olan fikirlerini başvuru formuna işleyerek başvuruda bulunacaktır. Bu niteliklere sahip olmayan başvuruları Azimech değerlendirmeye alıp almama konusunda tamamen serbesttir. Belirtilen niteliklere haiz olmayan başvurulara ilişkin Kullanıcı hiçbir nam altında Azimech’ten talepte bulunamaz ve bahsi geçen başvurular hiçbir koşul altında Kullanıcı lehine herhangi bir hak doğurmaz.
 
3.2. Kullanıcı, yalnızca kullanım ve ifşası konusunda münhasır ve müstakil hak sahibi olduğu projelerini başvuru formuna işleyecek ve elektronik ortam vasıtasıyla Azimech’e gönderecektir. Kullanıcı’nın bu niteliği taşımayan gönderdiği her türlü projeye ilişkin tüm sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Azimech’e göndermiş olduğu projelerin işbu madde içerisinde bahsi geçen niteliklere uygun olmaması ve hukuka aykırı olması sonucunda Azimech’in uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.3. Kullanıcı; başvuru formu içerisinde yer verdiği projelerin münhasır ve müstakil hak sahibi olduğunu; bu projelerin doğru, hukuka uygun ve kendisine ait olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, başvuru formu vasıtasıyla Azimech’e gönderdiği her türlü proje ve bilgiye ilişkin tüm sorumluluk kendisine aittir.
 
3.4.Kullanıcı; Azimech’e yapacağı başvuru kapsamında 3. kişilerin fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul eder. Kullanıcı; 3. kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemek için kendisinden beklenecek ölçüde gereken özeni gösterdiğini, oluşturduğu içeriklerin ve sunduğu fikirlerin tamamen kendisine ait olduğunu ve 3. kişilerden Azimech’e herhangi bir talep, dava yöneltilmesi ve/veya Azimech’in herhangi bir kişi/kuruma ödeme yapmak durumunda kalması ve/veya zarara uğraması halinde kasten olsun ya da olmasın Kullanıcı münhasıran sorumlu olup, Azimech’in her türlü zararını ilk talepte derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.5.Kullanıcı, elektronik ortam vasıtasıyla Azimech’e gönderdiği başvuru formunu sistemdeki hata, elektrik kesintisi, sunucu ve veri tabanı arızası gibi çeşitli teknik nedenlerle Azimech’e ulaşmaması veya ulaşmış olması durumunda dahi bahsi geçen nedenlerden dolayı işleme alınamaması nedeniyle Azimech’ten herhangi bir nam altında talepte bulunmayacağını ve Azimech’e sorumluluk yüklemeyeceğini kabul eder.
 
3.6. Kullanıcı, Azimech tarafından doldurulması istenilen kısımları ve başvuru formunu eksiksiz, yalın ve anlaşılır bir dille dolduracaktır. Kullanıcı’nın başvuru içerisinde verdiği bilgilerin anlaşılamaması veya istenilen şekilde olmaması durumunda başvurusunun işleme konulmayacağını peşinen kabul eder.
 
3.7.Taraflar, projelerin 3. kişilerce kullanılması, çalınması vb. hallerde Azimech’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyeceğini ve Azimech’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.8.Kullanıcı, Azimech tarafından başvurusunun reddedilmesi veya değerlendirmeye alınmaması durumunda Azimech’ten hiçbir nam altında talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 
4. ŞİRKETIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
4.1.Azimech, Kullanıcı’nın göndereceği başvuruları ticarileştirme imkanı, pazarda rekabet edilebilirlik, özgünlük, yatırıma değer olması, yüksek kar getirme potansiyeli, yatırımın geri dönüşümü süreleri, yetkinlik, güvenilirlik gibi kriterlere göre değerlendirerek, başvuruyu kabul veya red edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; başvurunun kabulü yönünde verilen kararın mahiyeti başvurunun daha detaylı incelenmesiyle sınırlıdır.
 
4.2.Azimech, yapmış olduğu değerlendirme sonucunda başvurunun detaylı olarak incelenmesine karar vermesi, başvurunun tümüyle kabul edildiği ve başvuruda belirtilen konunun projelendirilmesine karar verildiği anlamına gelmemektedir.
 
4.3.Azimech’in başvurunun detaylı incelenmesine karar vermesi ile Kullanıcı, Azimech’in bu kararında belirttiği şekilde detaylı bir sunum ve Azimech’in talep ettiği her türlü yazılı ve görsel dökümanı hazırlayarak projesini Azimech’e sunacaktır. Bu aşamada Kullanıcı ile ayrıca bir sözleşme akdedilecektir.
 
4.4.Azimech’in başvuru ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmeyi ve vermiş olduğu kararı etkileyecek unsurları serbestçe tayin hakkı vardır.


4.5.Azimech, Kullanıcı’nın başvurusu dahilinde vermiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma yükümlülüğü altında değildir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin yanlış ve/veya hukuka aykırı olmasının yaratacağı tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.


4.6. Azimech, hiçbir gerekçe göstermeden veya Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmadan Kullanıcı’nın başvurusunu reddedebilir. 60 (altmış) iş günü içerisinde Kullanıcı’ya yapılan başvurularla ilgili elektronik posta yolu ile Azimech’ten bir bildirimde bulunulmaması durumunda, bahsi geçen başvurunun reddedilmiş olduğu addonulur.


4.7.Azimech, Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan kamuya açık bilgileri dilediği gibi hiçbir sınırlama olmadan kullanmakta serbesttir.


4.8. Kullanıcı tarafından Azimech’e açıklanan kişisel bilgiler işbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olarak Azimech ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanılabilir ve üçüncü kişilere ifşa edilebilir.
  1. Doğrudan pazarlama ve tanıtım yapmak,
  2. Kullanıcı'nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında kullanmak,
  3. Kullanıcı ile iletişim kurmak,
  4. Kullanıcı'nın şahsi ve ticari itibarını, başvuru yaptığı konu hakkındaki ilgisini ve yetkinliğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak.

     
4.9. Azimech, Kullanıcı tarafından kendisine bildirilen gizli bilgileri, başvurunun değerlendirilmesi amacıyla, kendisinin belirlediği kişilere dilediği gibi ifşa edebilir.
 
4.10. Azimech; ayrıca aşağıdaki koşulların varlığı halinde de her türlü bilgiyi üçüncü kişilere ifşa edebilir:
  1. Mevzuatın getirdiği zorunluluklara uymak,
  2. Azimech’in Kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak,
  3. Yetkili idari ve adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi vermek,
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermek.
 
5.DELİL SÖZLEŞMESİ
Kullanıcı;  işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Azimech’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.DEĞİŞİKLİKLER
Azimech, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme koşullarını herhangi bir zamanda web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

5.2.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

5.3.YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.